My beloved crafts

香港
商品(0)
工作坊(0)
My beloved crafts

mч вєlσvєd crαfts 店主非常鐘情手作産品,所以不但有以天然石手作的自家耳環系列, 同時亦與波斯尼亞設計師合作的耳環系列! 店主皮膚對好多金屬敏感 , 所以對材料要求非常高,由世界各地挑選搜羅靚靚手作材料, 亦因為店主係一個設計師同時係一個耳環控, 所以對綫條,形狀, 顏色, mix and match 非常講究!